Buy Kinh Phap Cu Tay Tang - by Giac Nguyen & Viet Foundation Ananda (Paperback) in United States - Cartnear.com

Kinh Phap Cu Tay Tang - by Giac Nguyen & Viet Foundation Ananda (Paperback)

CTNR803786 09781077971233 CTNR803786

Paiste

Paiste
2023-11-28 USD 8.98

$ 8.98 $ 9.45

Item Added to Cart

*Product availability is subject to suppliers inventory

Kinh Phap Cu Tay Tang - by  Giac Nguyen & Viet Foundation Ananda (Paperback)
SHIPPING ALL OVER UNITED STATES
Kinh Phap Cu Tay Tang - by  Giac Nguyen & Viet Foundation Ananda (Paperback)
100% MONEY BACK GUARANTEE
Kinh Phap Cu Tay Tang - by  Giac Nguyen & Viet Foundation Ananda (Paperback)
EASY 30 DAYSRETURNS & REFUNDS
Kinh Phap Cu Tay Tang - by  Giac Nguyen & Viet Foundation Ananda (Paperback)
24/7 CUSTOMER SUPPORT
Kinh Phap Cu Tay Tang - by  Giac Nguyen & Viet Foundation Ananda (Paperback)
TRUSTED AND SAFE WEBSITE
Kinh Phap Cu Tay Tang - by  Giac Nguyen & Viet Foundation Ananda (Paperback)
100% SECURE CHECKOUT
Number of Pages: 202
Genre: Religion + Beliefs
Sub-Genre: Buddhism
Format: Paperback
Publisher: Ananda Viet Foundation
Age Range: Adult
Book theme: Rituals & Practice
Author: Giac Nguyen & Viet Foundation Ananda
Language: VietnameseAbout the BookKinh Ph�p C� T�y Tạng, thường gọi l� Kinh Udanavarga, gồm 33 phẩm, 1,100 b�i kệ. Bản gốc từ tiếng Sanskrit, được dịch sang tiếng T�y Tạng, v� hiện nay c� ba bản Anh dịch. Chưa c� bản Việt dịch n�o trước đ�y.Book SynopsisLỜI TỰA CỦA ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA ĐỜI 14

VIẾT CHO S�CH THE TIBETAN DHAMMAPADA TRONG BẢN ANH DỊCH CỦA GARETH SPARHAM.

Ph�p tu để an t�m v� tăng thượng t�m do Đức Phật dạy từ hơn 2500 năm qua l� một trong những phương ph�p th�nh c�ng để đạt được nội t�m an b�nh. Đ� l� một kho b�u v� gi� của nh�n loại. Hiện nay, nhiều người mới bắt đầu t�m thấy trong lời Đức Phật dạy một giải th�ch về ho�n cảnh con người ph� hợp với nhận thức ri�ng của họ về thực tại. Từ đ� họ bắt đầu nương tựa v�o Phật ph�p để c� nội t�m b�nh an m� họ muốn. Đ� thấy r� với họ rằng c�c th�nh đạt b�n ngo�i kh�ng mang tới hạnh ph�c l�u d�i, v� rằng ch�nh tham, s�n v� si trong t�m họ đang đứng ngăn c�ch giữa họ với hạnh ph�c họ t�m kiếm - từ đ� tăng th�m trong t�m họ sự t�n k�nh đối với sự th�ch nghi v� chiều s�u của Phật ph�p. Tuyển tập Udanavarga mới dịch nơi đ�y nguy�n nằm trong 108 nh�m Kinh Phật được dịch sang tiếng T�y Tạng, gọi l� Ched.du.brjod.pai.ts'oms. C�c b�i kệ n�y được người T�y Tạng biết tới qua vẻ đẹp của chất thơ v� t�nh phổ qu�t của lời dạy. Bất kỳ Phật tử n�o cũng thấy lời dạy trong s�ch n�y gắn liền với họ. V� thường, những khổ đau của lu�n hồi, nỗi nguy hại của bất thiện t�m, v� ph�p h�nh v� ph�p tăng thượng t�m với giới, định v� huệ l� lời dạy chung cho tất cả c�c t�ng ph�i Phật gi�o. T�i hy vọng rằng trong tương lai, tất cả những ai ước muốn, đều c� thể đọc được lời Đức Phật dạy trong ng�n ngữ ri�ng của họ, v� tự họ sẽ nhận ra b�nh an v� hạnh ph�c m� họ t�m kiếm.

Ng�y 15 th�ng 5/1982

Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14Review Quotes
Nh�n chung, Ph�p C� T�y Tạng khuyến tấn nhận ra Tứ Diệu Đế, sống ly tham, tr� giới, qu�n v� thường, biết đủ, giữ hạnh c� tịch, ph�ng hộ s�u căn, h�nh thiền, dạy tr�nh danh vọng, khuy�n chớ coi thường những người học k�m, v� vẫn c� nhiều người học k�m nhưng ki�n t�m tr� giới, sống theo ch�nh ph�p đ� đắc được Tam Minh. V� rất nhiều lời dạy quan trọng kh�c. Đặc biệt, tư tưởng Thiền T�ng, hay Thiền Đốn Ngộ (tại Việt Nam l� Thiền Tr�c L�m) lập đi lập lại ở nhiều b�i kệ. Nơi đ�, t�m sẽ tức khắc kh�ng thấy tham, s�n, si l� khi: -- T�m v� sở trụ, kh�ng d�nh mắc, kh�ng chấp thủ, d� l� d�nh v�o sắc, thanh, hương, vị, x�c, ph�p. -- T�m bu�ng bỏ những g� ở qu� khứ, chớ mơ tưởng g� nơi tương lai, v� kh�ng tơ vương g� với hiện tại. -- T�m để c�i được thấy nghe hay biết chỉ l� c�i được thấy nghe hay biết, v� sống với c�c ph�p như thị. -- T�m đ�n nhận v� thường tr�i chảy, nơi đ� l� rỗng rang, kh�ng lời, kh�ng g� để th�m, kh�ng g� để bớt. -- T�m xa l�a cả bờ n�y v� bờ kia, xa l�a cả thiện v� �c. -- T�m lắng nghe c�i tịch lặng, nơi ng�n ngữ đạo đoạn, t�m h�nh xứ diệt - nơi lời n�i dứt bặt, t�m bất động như n�i. -- T�m thấy tất cả c�c ph�p đều l� như huyễn, đều l� rỗng rang kh�ng tự t�nh. Nơi c�c lời đ�, khi t�m ly tham s�n si, l� tức khắc Niết b�n.

Related Products

See More

You May Also Like

See More